Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Phelineshaarsalon.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; handelend onder de naam Phelineshaarsalon.nl, gevestigd aan De Meij van Streefkerkstraat 76 te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68173369;
    b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Phelineshaarsalon.nl werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie Phelineshaarsalon.nl een overeenkomst aangaat;
    c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Phelineshaarsalon.nl en de klant;
    d. ondernemer: Phéline Schambach. Degene ten behoeve van wie de klant met Phelineshaarsalon.nl de overeenkomst is aangegaan;
    e. website: de website www.Phelineshaarsalon.nl.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Phelineshaarsalon.nl en de klant waarop Phelinehaarsalon.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Phelineshaarsalon.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Phelineshaarsalon.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, Offertes & Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Phelineshaarsalon.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, social media of andere publicaties van Phelineshaarsalon.nl binden Phelineshaarsalon.nl niet.
3.5 De opgegeven prijzen voor aangeboden producten zijn inclusief BTW.
3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 – Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende kleuren, omvang, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders, social media of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant een product via de website of mail bestelt, bevestigt Phelineshaarsalon.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 – Het annuleren van een afspraak

6.1 De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.
6.2 Bij annulering van 24 uur of minder voorafgaand aan de afspraak wordt er 50% van de behandelkosten van Phelineshaarsalon.nl in rekening gebracht aan de klant.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomsten

7.1 Phelineshaarsalon.nl zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
7.2 Indien de klant en/of diens medewerker zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Phelineshaarsalon.nl gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Phelineshaarsalon.nl op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Phelineshaarsalon.nl de klant hierover van tevoren inlichten.
8.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Phelineshaarsalon.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Phelineshaarsalon.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 – Leveringen

9.1 De via de website bestelde producten worden bij het eerst volgende bezoek aan de klant geleverd en dienen dan door de klant betaald te worden.
9.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door Phelineshaarsalon.nl besteld en in overleg met de klant later aan de klant geleverd.
9.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 10 – verantwoordelijkheden van de klant en de ondernemer

10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens of ruimtes, waarvan Phelineshaarsalon.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, beschikbaar zijn. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft Phelineshaarsalon.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
10.2 De klant vrijwaart Phelineshaarsalon.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant dan wel ondernemer toerekenbaar is.
10.3 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd, tijdig beschikbaar zijn.
10.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Phelineshaarsalon.nl onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
10.5 De klant is gehouden Phelineshaarsalon.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

Artikel 11 – Tarieven

11.1 De werkzaamheden zullen tegen de overeengekomen tarieven worden uitgevoerd.
11.2 Phelineshaarsalon.nl is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Indien Phelineshaarsalon.nl de tarieven wijzigt wordt voordat een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, de wijziging aan de klant kenbaar gemaakt.
11.3 Aan de klant wordt wel voorrijkosten in rekening gebracht. Na 5 km van mijn huidige bestemming wordt er 0,65 eurocent per 1 km in rekening gebracht.

Artikel 12 – Betalingen

12.1 Betalingen kan op de volgende wijze geschieden:
a. Contant
b. Visa
c. V Pay
d. Visa Electron
e. MasterCard
f. Maestro
g. American Express
h. JCB
i. China Union Pay
12.2 De klant dient direct na de behandeling af te rekenen.
Indien betaling niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, stuurt Phelineshaarsalon.nl de klant een herinnering. Blijft de klant in gebreke met betaling binnen de herinnering genoemde termijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Phelineshaarsalon.nl de vordering uit handen geven, in werk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Phelineshaarsalon.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Phelineshaarsalon.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
13.2 Voorts is Phelineshaarsalon.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Phelineshaarsalon.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
13.4 Phelineshaarsalon.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Phelineshaarsalon.nl ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Phelineshaarsalon.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2 Phelineshaarsalon.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
14.3 Phelineshaarsalon.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Phelinehaarsalon.nl is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Phelinehaarsalon.nl kenbaar behoorde te zijn.
14.4 Phelineshaarsalon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Phelineshaarsalon.nl in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.5 Phelineshaarsalon.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
14.6 In geen geval is Phelineshaarsalon.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
14.7 Indien Phelineshaarsalon.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Phelineshaarsalon.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Phelineshaarsalon.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Phelineshaarsalon.nl beperkt tot het declaratiebedrag.
14.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Phelineshaarsalon.nl.
14.9 Phelineshaarsalon.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Phelineshaarsalon.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Phelineshaarsalon.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
16.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.3 Voor zover Phelineshaarsalon.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Phelineshaarsalon.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Beveiliging en internet

Phelineshaarsalon.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Phelineshaarsalon.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

17.1 Phelineshaarsalon.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een privacy statement.
17.2 Phelineshaarsalon.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 18 – Klachtenregeling en verjaring

18.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig.
18.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:
Phéline’s Haarsalon
Tel: +31 (6) 24 92 48 20
e-mail: info@phelineshaarsalon.nl
Website: www.phelineshaarsalon.nl
18.3 Klachten worden door Phelineshaarsalon.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
18.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Phelineshaarsalon.nl kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Phelineshaarsalon.nl in staat is adequaat te reageren.
18.5 Na het indienen van de klacht dient de klant Phelineshaarsalon.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
18.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Phelineshaarsalon.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
18.7 Indien bij twijfel pas na 24 uur melding wordt gemaakt, dan wordt dit niet gezien als ontevredenheid en heeft u geen recht op restitutie. Voor eventuele aanpassingen, veranderingen of overige werkzaamheden dient u een nieuwe afspraak te maken waarbij een nieuwe overeenkomst zal worden gesloten.
18.8 Alle aanspraken jegens Phelineshaarsalon.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Phelineshaarsalon.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstaande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

Alle door Phelineshaarsalon.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Phelineshaarsalon.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20 – Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 20.3 Op elke overeenkomst tussen Phelineshaarsalon.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Phelineshaarsalon.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Phelineshaarsalon.nl gevestigd is. Indien Phelineshaarsalon.nl een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Overig

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29-09-2022